Monitoring realizace "Akčního programu ochrany před povodněmi v povodí Odry"

MONITORING REALIZACE

"AKČNÍHO PROGRAMU
OCHRANY PŘED POVODNĚMI
V POVODÍ ODRY"


Wrocław 2007

 

Autor: Pracovní Skupina 2 - Povodeň

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: Łukasz Szałata

Počet stran: 20

ISBN 978-83-61206-00-2


 

Monitoring_realizace_2007.pdf576,25 KB 2011.03.22

Největší z dosavadních povodní, povodeň z roku 1997, způsobila ztráty na lidských životech a tak ohromné povodňové škody v povodí Odry, že byla nezbytná nejen likvidace způsobených škod, ale také korekce stávajícího systému povodňové ochrany.

V „Akčním programu ochrany před povodněmi v povodí Odry” byly stanoveny tyto hlavní cíle:

 • snížení rizika povodňových škod
 • zvýšení vědomí povodňového ohrožení
 • zdokonalení systému hlásné a předpovědní povodňové služby
 • snížení znečištění vod způsobeného povodní
 • přizpůsobení právních předpisů
 • zvyšování přirozené retence v celém povodí, zejména na horním a středním toku Odry a jejích přítocích
 • zvyšování umělé retence na Odře a jejích přítocích
 • technická povodňová ochrana a zlepšení manipulace na retenčních nádržích,poldrech a údolních přehradách.

 

Ovlivnění velikosti povodňového rizika:

 1. snížením potenciálu škod
 2. zdokonalením systému hlásné a předpovědní povodňové služby
 3. zvýšením vědomí povodňového ohrožení a podporou individuálních a lokálních preventivních opatření

Komise uložila pracovní skupině G2 „Povodeň“ MKOOpZ, aby před uplynutím termínu podání závazné zprávy v roce 2010 informovala o stavu plnění „Akčního programu...” ke konci roku 2006.

Stanovené cíle a kritéria přijatá „Akčním programem…” umožňují nejen hodnocení aktuálního stavu plnění úkolů v jednotlivých kategoriích, ale tvoří současně podklad pro návrhy na další aktivity a případné úpravy „Akčního programu…” na další léta.


Poslední aktualizace: 2008.12.01