Program naléhavých opatření

PROGRAM NALÉHAVÝCH OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH

NA OCHRANU ŘEKY ODRY
PŘED ZNEČIŠTĚNÍM
1997-2002


Wrocław 1999

 

Autor: Pracovní Skupina 1 - Akční program

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: Marian Krupiński

Počet stran: 111

ISBN 83-916202-1-2


              

Program_nalehavych_opatreni.pdf13,57 MB 2011.03.22
Odra patří k větším přeshraničním řekám v Evropě a je druhou největší řekou v Polsku. Území povodí řeky Odry činí 118 861 km2; na území Polské republiky se nachází 89,9% této plochy, na území České republiky 5,4% a území Spolkové republiky Německo 4,7%. Na území povodí bydlí 15,4 mil. obyvatel; na území PR – 13 mil., ČR – 1,4 mil. a SRN – 1 mil. V povodí Odry bylo lokalizováno 1800 bodových zdrojů znečištění. Z 300 hlavních zdrojů znečištění je odváděno do vod povodí Odry cca 1700 mil. m3/den. odpadních vod, z toho 81,5% odpadní vody je produkováno na území Polska, 13,7% na území České republiky a 4,8% na území Německa.

Znečištění odváděná přímo do toku a prostřednictvím přítoků zapříčiňují, že v rozhodující části toku je řeka Odra nadměrně znečištěná – vody nejsou vhodné pro jakékoliv hospodářské využití. V horním toku Odry vody vykazují nepřípustné znečištění organickými biogenními a minerálními sloučeninami. Využití vod řeky Odry pro hospodářské účely ve středním a dolním toku této řeky ovlivňuje hlavně zvýšený obsah fosforu a dusíku.

Současný stav jakosti vod řeky Odry je ovlivněn znečištěními pocházejícími z plošných zdrojů a z bodových zdrojů doposud nedostatečně uspořádaného hospodářství s odpadními vodami.

Obnovení jakosti vod řeky Odry na stav, který bude zaručovat možnost jejich využití pro komunální a hospodářské účely vyžaduje, aby státy využívající vody této řeky přijaly příslušná opatření. Spolupráce na hraničních vodách mezi Polskou republikou, Českou republikou a Spolkovou republikou Německo má svoji dlouhodobou tradici. Přesto se teprve od 11. dubna 1996, kdy byla vytvořena ministry životního prostředí Polské republiky, České republiky a Spolkové republiky Německo a Evropské unie, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, datuje intensivní spolupráce zaměřená na zlepšení jakosti vod řeky Odry.

Předložený „PROGRAM NALÉHAVÝCH OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH NA OCHRANU ŘEKY ODRY PŘED ZNEČIŠTĚNÍM” je prvním společně vypracovaným dokumentem, který stanoví rozsah investičních akcí na léta 1997-2002, zaměřených na obnovu rovnováhy ekosystému povodí Odry. „Program naléhavých opatření” je první etapou společných akcí, zaměřených na zlepšení jakosti vody řeky Odry a jejích přítoků a snížení negativního vlivu těchto vod na vody Baltského moře.

Pro dosažení vytyčených cílů a rychlé dosažení viditelných ekologických efektů, „Program naléhavých opatření” předpokládá omezení množství znečištění vypouštěných z hlavních městských aglomerací a průmyslových závodů lokalizovaných na celém území povodí Odry. Do programu byly zahrnuty komunální čistírny odpadních vod s ekvivalentním obyvatelstvem (EO) přes 20000 a průmyslové zdroje vypouštějící přes 1000m3/den odpadních vod. Očekává se, že realizace „Programu naléhavých opatření” přinese značné zlepšení stavu jakosti vod řeky Odry, vyjádřené výrazným snížením množství vod nadměrně znečistěných a dosažením stavu jakosti vod, který splňuje kritéria jejich využití pro hospodářské účely.

Při předkládání tohoto „Programu naléhavých opatření” bych chtěl vyjádřit poděkování expertům pracovní skupiny č. 1 za jejich podíl na přípravě programu a státům spolupodílejícím se na jeho realizaci přeji úspěchy.
 
RADOSŁAW GAWLIK
Prezident Mezinárodní
komise ochrany Odry
před znečištěním

Poslední aktualizace: 2008.12.01