Hodnocení stavu realizace investic

HODNOCENÍ STAVU REALIZACE INVESTIC

ZAHRNUTÝCH DO PROGRAMU NALÉHAVÝCH OPATŘENÍ
ZAMĚŘENÝCH NA OCHRANU ŘEKY ODRY PŘED ZNEČIŠTĚNÍM
1997-1999


Wrocław 2000

 

Autor: Pracovní Skupina 1 - Akční program

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: Marian Krupiński

Počet stran: 40

ISBN 83-917378-0-2

              

Hodnoceni_stavu_realizace_investic.pdf1,67 MB 2011.03.22
„Program naléhavých opatření zaměřených na ochranu řeky Odry před znečištěním” zpracovaný Prozatímní mezinárodní komisí pro ochranu Odry před znečištěním v roce 1997 předpokládá rychlé dosažení zlepšení stavu jakosti vodních zdrojů řeky Odry a omezení negativního vlivu vod Odry na stav čistoty vod Baltického moře cestou omezení množství znečištění odváděných z hlavních městských aglomerací a průmyslových závodů nacházejících se na území povodí [1].

Tento program s časovým horizontem od 1. ledna 1997 do 31. prosince 2002 obsahuje konkrétní opatření týkající se bodových komunálních a průmyslových zdrojů znečištění, která zahrnují rozestavěné a k výstavbě plánované čistírny odpadních vod, s termínem ukončení do konce roku 2002.

Investiční akce zahrnuté do programu se týkají hlavních znečišťovatelů Odry a městských aglomerací s EO přes 20000 a hospodářských subjektů s množstvím odváděných odpadních vod přes 1000 m3/den. Z celkového počtu 278 inventarizovaných subjektů, které splňují přijatá kriteria, zohledňuje program 138 znečišťovatelů realizujících a plánujících investiční akce do roku 2002. Tento počet zahrnuje 86 městských aglomerací a 52 průmyslových závodů (obr. 1).

Realizované a plánované investiční akce na území České republiky a Německa a v rozhodující většině na území Polska souvisí hlavně s rozšířením a modernizací existujících čistíren odpadních vod s cílem zvětšit jejich kapacitu a zvýšit stupeň redukce znečištění.

Plánované rozšíření existujících čistíren souvisí hlavně se zvětšením přijímaného množství znečištění z malých obcí lokalizovaných kolem městských aglomerací a s výstavbou nových technologických linek zvyšujících dosahované efekty.

V modernizaci převažuje směr intenzifikace procesů odstraňování biogenních sloučenin, zejména odbourávání dusíku.

Investiční akce v městských aglomeracích, které nemají doposud čistírny odpadních vod, jsou zaměřeny na výstavbu vysoce výkonných mechanicko-biologických čistíren odpadních vod, zcela odstraňujících biogenní sloučeniny.

„Program naléhavých opatření” předpokládá snížení současné zátěže vod povodí Odry pocházející z městských aglomerací u BSK5 o 84776 t/r, celkového dusíku o 6856 t/r, celkového fosforu o 2756 t/r a zátěže CHSKCr pocházející z průmyslových závodů o 10 311 t/r.

Realizované a plánované investiční akce související s ochranou vod v povodí Odry před znečištěním, zahrnuté do „Programu naléhavých opatření”, si vyžádají finanční náklady ve výši 935,11 mil. EURO.

V roce 1997, ve kterém byla zahájena realizace „Programu naléhavých opatření”, jakost vod řeky Odry, hodnocená na základě třech ukazatelů (BSK5, Ncelk a Pcelk) a klasifikace vycházející z přijatých polských kriterií, byla následující:
  • v délce 441,8 km toku řeky (tj. 59,5%) vody III. třídy a
  • v délce 300,1 km (40,5%) byly vody nadměrně znečištěné.
     
O výsledku této klasifikace rozhodl obsah celkového fosforu. Očekává se, že plánované v programu snížení zátěže bude mít významný vliv na zlepšení jakosti vod řeky Odry. V porovnání s rokem 1997:
  • se zvětší délka toku řeky s vodami v II. třídě na 245,7 km;
  • se zmenší délka toku řeky s vodami v III. třídě o 106,9 km;
  • se zmenší délka toku řeky s vodami nadměrně znečištěnými o 138,8km.
     
Předmětem této zprávy je provedení inventarizace stavu rozpracovanosti prací souvisejících s výstavbou komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod v letech 1997-1999, zahrnutých do „Programu naléhavých opatření” a vyhodnocení dosažených efektů po uplynutí 3-letého období jejich realizace, vyjádřených změnou úrovně znečištění vod řeky Odry.
 

Poslední aktualizace: 2008.12.01