Makrozoobentos Odry 1998-2001

MAKROZOOBENTOS ODRY

1997 - 2001

Wrocław 2003

 

Autor: Pracovní Skupina 5 - Ekologie

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: F. Schöll, H. Leuchs, B. Eiseler, B. Weidung

Počet stran: 49

ISBN 83-919533-1-9
 

Makrozoobentos_Odry_cz.pdf1,77 MB 2011.03.21
Jako jeden z největších středoevropských toků určuje Odra dalekosáhle strukturu a režim krajiny na rozlehlých územích Polska, ale také na území České republiky a Německa. Řeka je životním prostorem typických druhů zvířat a rostlin, jejichž existence závisí na dobré zachovalosti struktur a hydrologického režimu a využívání tohoto říčního ekosystému.

Důležitou součástí biocenózy Odry jsou bezobratlé druhy, které obývají dno řeky (makrozoobentos). Tito malí živočichové hrají čelnou roli v ekologickém složení ekosystému vodního toku, ať už jako konzumenti organického materiálu vyskytujícího se na dně řeky, jako filtrovači nebo jako kořist pro vyšší druhyživočichů, jako jsou ryby. Makrozoobentos kromě toho funguje jako vynikající bioindikátor: skutečnost, že určité druhy chybí, naznačuje na jedné straně nedostatky v kvalitě vody nebo ve struktuře, znovuosídlení nebo rozšíření citlivých druhů na straně druhé ukazuje, že jsou znovu splněny určité požadavky na biotop.

Makrozoobentos je ale také jednou z pěti biocenotických složek, které se berou v úvahu při hodnocení ekologického stavu podle Rámcové směrnice EU o vodní politice (RSVP). Inovační použití této směrnice, jejímž operativním cílem je dosažení „dobrého“ ekologického stavu povrchových vod, spočívá – ve smyslu řízení oblasti povodí – v územní správě celých povodí bez ohledu na politické a administrativní hranice.

Tato zpráva podává přehled o makrozoobentosu Odry od pramene v Oderských vrších až ke Štětínské zátoce. Vedle podrobného popisu a hodnocení faunistického osídlení v různých úsecích Odry poukazuje na novější vývoj bentické biocenózy a navrhuje možnosti ke zlepšení struktury biotopu a jakosti vody. Kromě toho má posloužit jako podklad pro hodnocení ekologického stavu.
 

Poslední aktualizace: 2008.12.01