Společná strategie a zásadyochrany před povodněmi

SPOLEČNÁ STRATEGIE A ZÁSADY

OCHRANY PŘED POVODNĚMI
V POVODÍ ODRY


Wrocław 1999

 

Autor: Pracovní Skupina 4 - Povodeň

Vydavatel : Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: Povodí Odry

Ilość stron: 15

ISBN 83-916202-5-5


 

Spolecna_strategie.pdf793,60 KB 2011.03.22
Dne 11. dubna 1996 byla mezi vládami České republiky, Polské republiky, Spolkové republiky Německo a Evropskou unií podepsána dohoda o zřízení Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO). Zároveň bylo vydáno prohlášení o okamžitém zahájení prací touto komisí a zřízení jejího sekretariátu. Hlavními cíli MKOO je předcházení a snižování zatížení řeky Odry a Baltického moře škodlivými látkami, zachování a obnova vodních a litorálních ekosystémů co možná nejbližších přírodnímu stavu. Mají být vytvořeny předpoklady k získávání vhodné pitné vody v řece Odře a jejích přítocích na základě břehové filtrace, pro zavlažování a chov ryb. Cílem je také, aby se Odra a její přítoky staly více přitažlivými pro turistiku.

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním vstoupila v platnost dne 28. dubna 1999.

Katastrofální dopady letní povodně v roce 1997, která si v povodí Odry vyžádala 20 obětí na životech v České republice, 54 lidských životů v Polské republice a miliardové povodňové škody, na jedné straně tragickým způsobem poukázaly na nezbytnou nutnost zlepšení ochrany lidí a zvířat, obytných komplexů, průmyslových zařízení a infrastruktury před takovýmito přírodními jevy. Na druhé straně uvedly do povědomí i mezinárodní dimenze povodňové problematiky a nutnost přeshraničních preventivních aktivit. Při setkání ministrů životního prostředí České republiky, Polské republiky, Spolkové republiky Německo a spolkové země Braniborsko dne 4. srpna 1997 ve Frankfurtu nad Odrou bylo proto zdokonalení ochrany před povodněmi na Odře zařazeno mezi prioritní úkoly MKOO.

V katalogu obsahujícím deset bodů byly tematizovány stěžejní úkoly zaměřené na společné cíle při zlepšování ochrany před povodněmi.

MKOO se na svém zvláštním zasedání ve dnech 1. a 2. září 1997 ve Vratislavi usnesla na vypracování „Akčního programu ochrany před povodněmi v povodí Odry“ a zřídila pro tento účel pracovní skupinu „Povodeň“. Jako první výsledek své práce předložila pracovní skupina zprávu „Povodeň na Odře v roce 1997“, která je obsáhlou analýzou této povodňové katastrofy.
Předložená Společná strategie a zásady pro “Akční program ochrany před povodněmi v povodí Odry” vymezuje společné nadsektorové a přeshraniční cíle budoucího akčního programu, vytyčuje hlavní body a uvádí odkazy k jejich naplňování.

Tímto dokumentem MKOO doporučuje členským státům zpracovávat všechny další národní a přeshraniční programy opatření k ochraně před povodněmi na Odře na základě této "Společné strategie a zásad". Přitom je třeba mít na zřeteli, že tato Společná strategie a zásady podléhají stálému dalšímu vývoji a v rámci společných prací se musí provádět jejich aktualizace.
 

Poslední aktualizace: 2008.12.01