Hlásná a předpovědní povodňová služba

HlÁSNÁ A PŘEDPOVĚDNÍ

POVODŇOVÁ SLUŽBA
V POVODÍ ODRY


Wrocław 2001

 

Autor: Pracovní Skupina 4 - Povodeň

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: IMGW-Wrocław, Povodí Odry

Počet stran: 133

ISBN 83-917378-6-1              

Hlasna_povodnova_sluzba.pdf7,11 MB 2011.03.21
Po velké povodni na Odře v roce 1997 se státy v Poodří v povodí Odry rozhodly, že sestaví Akční program ochrany před povodněmi v povodí Odry. K řešení tohoto úkolu byla v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) ustavena pracovní skupina Povodeň. Jedním z cílů tohoto akčního programu je zdokonalení hlásné a předpovědní povodňové služby v povodí Odry. Tato zpráva představuje výsledky zdokumentování současného stavu a předkládá návrhy na zlepšení hlásné služby a předpovědí.

Ničivé povodně neustále podněcovaly obyvatelstvo k úvahám o zlepšení varování před povodněmi a vytvoření příslušných opatření. Pro Odru a její přítoky tak 1. října 1895 vstoupil v platnost první Řád pro hlášení povodní [2].

Za ochranu před povodněmi v povodí Odry a k ní náležející hlásné povodňové služby jsou odpovědné tři státy, jimiž Odra protéká. Mezinárodní smlouva o hlásné povodňové službě mezi nimi neexistuje. Spolupráce probíhá bilaterálně. Zásady výměny údajů jsou stanoveny na základě závěrů česko-polské, popř. polsko-německé Komise pro hraniční vody. Během povodní se uskutečňuje mezi Českou republikou a Polskem výměna dat mezi příslušnými regionálními pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Ústí n. L., Hradci Králové a Ostravě a Meteorologického a vodohospodářského ústavu (IMGW) v Katovicích a Vratislavi. Mezi Polskem a Německem probíhá výměna dat mezi Zemským úřadem pro životní prostředí (LUA) ve Frankfurtu nad Odrou a pobočkami IMGW ve Vratislavi, Poznani a Gdyni.

Poslední aktualizace: 2008.12.01