Povodeň 1997

POVODEŇ 1997

POVODÍ ODRY

Wrocław 1999

 

Autor: Pracovní Skupina 4 - Povodeň

Vydavatel : Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: Povodí Odry

Počet stran: 146

ISBN 83-916202-6-3

              

Povoden_1997.pdf7,88 MB 2011.03.22
Letní povodeň v roce 1997 lze jednoznačně považovat za největší povodeň na řece Odře v tomto století. Letní povodně v roce 1997 v České republice, Polské republice, Německu, Rakousku a na Slovensku způsobily ve světovém měřítku největší ekonomické škody ze všech přírodních katastrof roku 1997 [1]. Nasazení pracovních sil, techniky a materiálu pro zabezpečovací a záchranné práce bylo obrovské. Jen v Polsku muselo být v povodí Odry evakuováno 106 000 lidí a 465 000 ha zemědělské půdy bylo zaplaveno.

Doba po povodni slouží nejen k odstraňování vzniklých škod, nýbrž i k vyhodnocování průběhu povodně, s cílem dosáhnout lepší připravenosti při případných příštích povodních. V této oblasti se projevuje nutnost a důležitost příspěvku kvantitativní hydrologie, popisující vznik povodně, průběh povodňové vlny a vyhodnocující povodeň statistickými metodami. Výsledkem jsou návrhové hodnoty pro dimenzování retenčních ploch, nádrží, průtočných profilů a výšek hrází. Vzhledem k tomu, že povodeň může silně ovlivnit také transport splavenin a jakost vod, musí být do průzkumů zahrnuta i kvalitativní hydrologie.

Pracovní skupina 4 ”Povodeň” ustavená v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO) pověřila mezinárodní skupinu expertů provedením hydrologické analýzy této povodně. Zpracování analýzy jakosti vody převzala pracovní skupina 2 ”Mimořádná znečištění”.

Předložená zpráva vychází z šetření jednotlivých zemí a podává přehled o povodni z hydrologického hlediska. Po popisu povodí se ve třetí kapitole zabývá meteorologickými příčinami povodně. Průběh povodně je popisován zvlášť pro českou, polskou a německou část povodí. Vychází zde najevo, že rychlý a extrémní vzestup hladin vody v horách musel vést k devastaci celých říčních niv, a proč se na polsko-německém hraničním úseku Odry mohly vytvořit tak dlouhotrvající vysoké vodní stavy. V páté kapitole je povodeň srovnávána s jinými historickými povodněmi a hodnocena z hlediska vodních stavů, průtoků a objemů povodňových vln. Další dvě kapitoly se zabývají povodňovou službou, protipovodňovou ochranou a škodami, které povodeň způsobila. Pozorování zaměřená na transport splavenin a jakost vod se v podstatě omezují na polsko-německý hraniční úsek Odry, je však věnována pozornost také jakosti vody v Bohumíně a v Oderském zálivu.

Poslední aktualizace: 2008.12.01