Události

WORKSHOP
 
pracovní skupiny G2 „Povodeň

"
Předběžné vyhodnocení povodňových rizik, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry"

2.-3. dubna 2019 ve Vratislavi

 

 

Ve dnech 2.-3.4.2019 se ve Vratislavi konal workshop pracovní skupiny G2 „Povodeň” Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním. Byl věnován především otázkám předběžného vyhodnocení povodňových rizik a aktualizaci map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry.

 

Workshopu se zúčastnilo více než 50 osob včetně zástupců pracovní skupiny G2 „Povodeň” MKOOpZ, institucí zabývajících se v širokém slova smyslu vodním hospodářstvím v povodí Odry z České republiky, Polska a Německa, jak rovněž národní experti.

 

První den přednášející prezentovali výsledky prací na aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik jak v MOPO, tak v sousedících zemích v povodí Odry. V další části měli účastníci workshopu příležitost seznámit se s projektem RAINMAN, jehož cílem je integrované řízení rizik přívalových srážek, které souvisí jako aktuální environmentální ohrožení se změnou klimatu. Na závěr byla prezentována služba krizového řízení Copernicus, která byla utvořena pro podporu opatření v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany a bezpečnosti obyvatel.

 

Druhý den byl věnován aktualizaci map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a problematice Směrnice INSPIRE. Bylo také referováno o pokroku v pracích na tvorbě společného hydraulického modelu pro Lužickou Nisu. Na závěr celého workshopu byly předneseny příspěvky pojednávající o otázkách managementu rizika sucha v povodí Odry, vodní bilance a sezónních předpovědí.

 

Srdečně děkujeme přednášejícím za zajímavé referáty, moderátorům za vedení jednotlivých tematických bloků a shrnující diskuse k předneseným příspěvkům. Děkujeme všem, kteří se workshopu zúčastnili a aktivně se zapojili do diskusí.

 

Dále publikujeme příspěvky, které přednášející prezentovali na workshopu, včetně fotogalerie z této akce.

 

Srdečně děkujeme!

 

sekretariát MKOOpZ

 

Piotr Barański
(Internationale Kommission zum Schutz der Oder gegen Verunreinigung, Wrocław)

Agnieszka Śliwa
(PGW Wody Polskie KZGW, Warszawa)

Jana Tejkalová
(Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha)

Simon Henneberg
(Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg, Potsdam)

Pavel Balvín
(Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Ostrava)

Herbert Brockmann
(Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz)

Pavla Štěpánková
(Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Ostrava)

Ramon Hiemcke
(Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Schleswig-Holstein, Flintbek)

Marcin Gil
(PGW Wody Polskie KZGW, Warszawa)

Robert Banasiak, Peter Wundrak
(IMGW-PIB, Wrocław;
Landestalsperren-verwaltung des Freistaates Sachsen)

Ondřej Kosík
(ČHMÚ, Ostrava)

Tamara Tokarczyk
(IMGW-PIB, Wrocław)

Lukáš Pavlas
(Povodí Odry, s.p., Ostrava)

Peter Krahe
(Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz)

 


Poslední aktualizace: 2019.04.09