Události

WORKSHOP
 
pracovní podskupiny GM „Monitoring“

"Vzorkování a hodnocení fytoplanktonu v mezinárodní oblasti povodí Odry"

3.-4. září 2018 ve Vratislavi

 

 

Ve dnech 3.-4. září 2018 se ve Vratislavi konal workshop věnovaný složce biologické kvality fytoplankton, uspořádaný v rámci pracovní podskupiny GM "Monitoring" Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním. Skládal se z teoretické části, během níž přednášející představili své prezentace, a praktické části, kdy byly odebírány vzorky vody z Odry.

 

Workshopu se zúčastnilo cca 30 osob, včetně členů pracovní podskupiny GM „Monitoring” MKOOpZ, zástupců příslušných institucí v povodí Odry z České republiky, Polska a Německa, jak rovněž národních expertů.

 

První den bylo předneseno pět referátů. Prezentace se týkaly metodiky odběru vzorků fytoplanktonu tekoucích vod a způsobu jejich vyhodnocení. Prezentované přístupy České republiky, Polska a Německa k této problematice byly podrobně projednávány jak během samotných prezentací, tak během diskusí, které probíhaly po každém vystoupení.

 

Druhý den, za příznivých povětrnostních podmínek, se konal odběr vzorků v terénu. Bylo vybráno místo ve Vratislavi, a to stanoviště na Odře uprostřed lávky Kładka Zwierzyniecka. Účastníci workshopu měli příležitost seznámit se s vybavením používaným v jednotlivých zemích v mezinárodní oblasti povodí Odry k odběru vzorků vody a se způsobem přípravy vzorků k laboratornímu zkoumání. Ze středu proudnice řeky Odry byly odebrány vzorky, které pak byly odpovídajícím způsobem připraveny pro převoz a další zpracování.

 

Workshop pracovní podskupiny GM vzbudil velký zájem. Chtěli bychom proto ještě jednou poděkovat všem za účast a aktivní zapojení do diskusí, jak rovněž předvedení odběru vzorků v terénu.

 

Prezentace přednesené na workshopu se nacházejí dále.

Steffen Wiehart
(Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft; Görlitz)

Stanislav Vojtásek
(Povodí Odry, s.p.; Ostrava)

Denisa Němejcová
(VÚV TGM, v.v.i.; Ostrava)

Sylwia Domaradzka
(WIOŚ Wrocław)

Michał Błachuta
(WIOŚ Wrocław)

 

Zpráva o Workshopu:

GM_Zprava_workshop_fytoplankton_cz.pdf1,38 MB 2019.04.09

 


Poslední aktualizace: 2018.09.10