Události

WORKSHOP
 
pracovní podskupiny GP „Plánování v oblasti vod/RBMP“

"Morfologické změny povrchových vod a zachování a obnovení migrační průchodnosti v mezinárodní oblasti povodí Odry"

28.-29. listopadu 2018 ve Vratislavi

 

 

Ve dnech 28.-29. listopadu 2018 se ve Vratislavi konal workshop „Morfologické změny povrchových vod a zachování a obnovení migrační průchodnosti v mezinárodní oblasti povodí Odry”, který byl pořádán v rámci činnosti pracovní podskupiny GP „Plánování v oblasti vod/RBMP“ Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním.

 

Tato akce vzbudila velký zájem. Čtrnáct přednášejících prezentovalo své příspěvky pro více než 60 posluchačů, mezi nimiž byli rovněž členové pracovních skupin GP, G1 a GM MKOOpZ, zástupci příslušných orgánů v povodí Odry z České republiky, Polska a Německa, a také národní experti.

 

Workshop tematicky navazoval na dokument, který je v současné době zpracováván v rámci MKOOpZ, čili „Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou v mezinárodní oblasti povodí Odry”. Tento dokument bude využit především při přípravě třetího Plánu MOPO na léta 2022 – 2027. Představuje aktualizaci analogického dokumentu z roku 2013 a obsahuje informace týkající se mezinárodně dohodnutého přístupu ke společnému řešení významných problémů hospodaření s vodou, které byly identifikovány během analýzy charakteristik MOPO a jejichž řešení vyžaduje bezprostřední spolupráci mezi zainteresovanými státy. Morfologické změny povrchových vod jsou vedle významného látkového zatížení povrchových vod jedním z identifikovaných nadregionálních problémů hospodaření s vodou v MOPO.

 

Workshop byl rozdělen na čtyři tematické bloky. První z nich byl věnován národním přístupům ke zlepšení hydromorfologických podmínek. Ve druhém byly prezentovány případové studie v členských státech MKOOpZ, které se týkaly migrace různých druhů ryb v povodí Odry, jako je např. pstruh obecný mořský, jeseter ostrorypý, úhoř říční. Druhý den workshopu ve třetím tematickém bloku byly předneseny příspěvky zaměřené mj. na problematiku přípravy a realizaci opatření ke zprůchodnění Lužické Nisy a hodnocení proměnlivosti hydromorfologických podmínek v povodí Lužické Nisy. Byla rovněž prezentována metoda hodnocení řek v Polsku na základě Hydromorfologického říčního indexu. Poslední, čtvrtá část workshopu byla věnována realizaci konkrétních opatření v České republice a v Polsku, zaměřených na obnovu migrační průchodnosti Odry a jejích přítoků, mj. Kladské Nisy, Bělé a Orlice.

 

Dále jsou uvedeny referáty, které byly předneseny na workshopu, včetně fotogalerie z této akce.

 

Srdečně děkujeme všem přednášejícím za neobyčejně zajímavé příspěvky a účastníkům za hojnou účast a aktivní zapojení do diskusí.

 

Lukáš Pavlas
(Povodí Odry, s.p.; Ostrava)

Grażyna Husak-Górna
(PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu)

Simon Henneberg
(Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg)

Miloš Holub
(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, VÚV T. G. Masaryka)

Jan Błachuta
(IMGW-PIB, Wrocław)

Jörn Gessner
(Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei)

Tereza Barteková
(VÚV TGM, v.v.i.; Ostrava)

Karola Henke
(Landratsamt Görlitz)

Jennifer K. Wey
(Bundesanstalt für Gewässerkunde)

Mariusz Adynkiewicz-Piragas
(IMGW-PIB, Wrocław)

Iwona Lejcuś
(IMGW-PIB, Wrocław)

Michał Wierzbicki
(PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu)

Martin Durčák
(VÚV TGM, v.v.i.; Ostrava)

Agnieszka Jarmowicz
(PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu)

 

 


Poslední aktualizace: 2018.12.05