Konference MKOOpZ

Konference MKOOpZ
červen 2011

 

 

Budoucí požadavky
na zvládání povodňových rizik
a trvale udržitelné hospodaření s vodou
v povodí Odry

 

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) se sídlem ve Vratislavi uspořádala konferenci na téma Budoucí požadavky na zvládání povodňových rizik a trvale udržitelné hospodaření s vodou v povodí Odry. Konference se konala ve dnech 21. – 22. června 2011 ve Vratislavi v hotelu Mercure Panorama, plac Dominikański 1.

Cílem konference „Budoucí požadavky na zvládání povodňových rizik a trvale udržitelné hospodaření s vodou v povodí Odry” byla výměna informací a zkušeností z oblasti ochrany před povodněmi v povodí Odry na území České republiky, Polska a Německa, získaných v souvislosti se zaváděním Povodňové směrnice a prvním plánovacím obdobím dle Rámcové směrnice ES pro vodní politiku.

Na konferenci byly diskutovány otázky týkající se povodňových nebezpečí a povodňových rizik, preventivního územního plánování a požadavků na trvale udržitelné hospodaření s vodou na mezinárodní úrovni.

Konference se skládala ze dvou tématických částí:

„Zvládání povodňových rizik v Mezinárodní oblasti povodí Odry” a „Požadavky na trvale udržitelné a mezinárodně koordinované hospodaření s vodou ” a byla rozdělena do následujících bloků:

 1. Požadavky a zavádění Povodňové směrnice
   
 2. Povodňová rizika a povodňové nebezpečí v povodí Odry
   
 3. Hydrotechnika, ekologie a územní plánování
   
 4. Další zavádění Rámcové směrnice pro vodní politiku
   
 5. Monitoring
   

zleva: Anna Jędrzejczak,
Magdalena Stanecka

Piotr Barański
vedoucí Sekretariátu MKOOpZ

 

Konference sloužila jako fórum pro popularizaci vědomostí o zavádění povodňové směrnice, projektování hydrotechnické infrastruktury v rámci ochrany před povodněmi v souvislosti s územním plánováním a také o plnění požadavků Rámcové směrnice ES pro vodní politiku.

 

Během konference se konala výstava dětských výtvarných prací, které byly oceněny v rámci výtvarné soutěže MKOOpZ "Řeka očima díděte", pořádané v roce 2010. Soutěž byla určena žákům 4. tříd náhodně vybraných základních škol v Dolnoslezském vojvodství.


Níže jsou uvedeny všechny konferenční materiály:

 
PROGRAM:
Konference_2011_Program.pdf114,18 KB 2011.07.28
SHRUTNÍ REFERÁTŮ:
streszcz-CZ.pdf1,38 MB 2011.07.28

PUBLIKACE Z KONFERENCE
(referáty přednášejících v plném znění):


Ksiega_CZ.pdf49,97 MB 2013.04.30
REFERÁTY:

Blok 1 - Požadavky a zavádění Povodňové směrnice

zleva: Daniel Assfeld, Sven-Henrik Kleber, Martin Socher,
Josef Reidinger, Janusz Wiśniewski (moderátor)


Josef Reidinger
Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

"Koncepce zavádění Povodňové směrnice
v povodí Odry"

1_Josef_Reidinger.pdf959,04 KB 2011.07.28

Martin Socher
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden

"Zvládání povodňových rizik v povodí Lužické Nisy – se zvláštním zohledněním povodňové situace
v roce 2010"

2_Martin_Socher.pdf2,16 MB 2011.07.28

Janusz Wiśniewski
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

"Projekt ISOK jako zavedení Povodňové směrnice
v Polsku"

3_Janusz_Wisniewski.pdf8,97 MB 2011.07.28

Sven-Henrik Kleber
Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

"Řešení GeoPortálu jako nástroje pro zavádění směrnic ES v oblasti vod v kontextu WISE a INSPIRE"

4_Sven_Henrik_Kleber.pdf2,90 MB 2011.07.28

Daniel Assfeld
Internationale Kommissionen zum Schutze der Mosel und der Saar, Trier

"Zavádění povodňové směrnice v jiných zemích na příkladu mezinárodního povodí Mosely a Sáry"

5_Daniel_Assfeld.pdf1,55 MB 2011.07.28


Blok 2 - Povodňová rizika a povodňové nebezpečí v povodí Odry

zleva: Petra Walther, Ryszard Kosierb, Petr Březina, Lukáš Pavlas,
Martin Socher (moderátor)


Lukáš Pavlas
Povodí Odry s.p., Ostrava

"Povodňová nebezpečí a rizika české části mezinárodní oblasti povodí Odry"

6_Lukas_Pavlas.pdf5,38 MB 2011.07.28

Petr Březina
Povodí Odry s.p., Ostrava

"Popis povodní v ČR v roce 2009 a 2010 a z nich vyplývající zkušenosti"

7_Petr_Brezina.pdf818,75 KB 2011.07.28

Ryszard Kosierb
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław

"Povodeň 2010 v Polské republice – příčiny a průběh"

8_Ryszard_Kosierb.pdf2,10 MB 2011.07.28

Petra Walther
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden

"Modelování hydrologických procesů"

9_Petra_Walther.pdf6,78 MB 2011.07.28


Blok 3 - Hydrotechnika, ekologie a územní plánování

zleva: Krzysztof Kitowski, Georg Rast, Michal Pravec,
Josef Reidinger (moderátor)


Michal Pravec
Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

"Projektování hydrotechnických objektů v rámci ochrany před povodněmi – rizika a pozitiva ve vztahu k Rámcové směrnici o vodách"

10_Michal_Pravec.pdf4,26 MB 2011.07.28

Georg Rast
WWF Deutschland, Frankfurt am Main

"Ekologie v ochraně před povodněmi na příkladu odsunutí hrází Domaszków-Tarchalice"

11_Georg_Rast.pdf3,66 MB 2011.07.28

Krzysztof Kitowski
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wrocław

"Územní plánování a jeho role v ochraně
před povodněmi"

12_Krzysztof_Kitowski.pdf19,71 MB 2011.07.28


Blok 4 - Další zavádění rámcové směrnice pro vodní politiku

zleva: Pavel Punčochář, Philip Weller, Piotr Piórkowski,
Luděk Trdlica (moderátor)


Luděk Trdlica
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Ostrava

"Zkušenosti vyplývající ze zpracování 1. mezinárodního Plánu MOPO"

13_Ludek_Trdlica.pdf1,39 MB 2011.07.28

Piotr Piórkowski
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

"GeoPortál jako nástroj pro podporu zavádění Rámcové směrnice o vodách"

14_Piorkowski_Pietras.pdf21,12 MB 2011.07.28

Philip Weller
Internationale Kommission zum Schutz der Donau, Wien

"Společná vodohospodářská politika v Mezinárodní oblasti povodí Dunaje"

15_Philip_Weller.pdf2,05 MB 2011.07.28

Pavel Punčochář
Ministerstvo zemědělství čr, Praha

"Vývoj činnosti Mezinárodní komise pro ochranu Odry (MKOO) do roku 2015 a dále"

16_Pavel_Puncochar.pdf610,50 KB 2011.07.28


Blok 5 - Monitoring

zleva: Pavel Punčochář, Bogusław Kazimierski,
Petr Tušil, Franz Schöll (moderátor)


Petr Tušil
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Ostrava

"Ekologický a chemický stav povrchových vod
v MOPO"

17_Petr_Tusil.pdf4,10 MB 2011.07.28

Bogusław Kazimierski
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

"Kvantitativní a chemický stav podzemních vod
v MOPO"

18_Boguslaw_Kazimierski.pdf1,78 MB 2011.07.28

Poslední aktualizace: 2011.01.03