Zavádění směrnic EU

Aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry pro plánovací období 2016-2021

 

 

Cílem evropské Rámcové směrnice o vodní politice (Směrnice 2000/60/ES) je udržení a zlepšení vodního prostředí a dosažení „dobrého stavu“ všech vod do roku 2015. Základním nástrojem pro dosažení tohoto cíle v povodí Odry je koordinovaný plán pro celou oblast povodí. První společný „Plán mezinárodní oblasti povodí Odry“ pro plánovací období 2010-2015 byl třemi smluvními stranami Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ), tj. Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo, dokončen v březnu 2010.

 

Znečištění vod, které vznikalo po desetiletí, však nelze zpravidla odstranit během několika let, zejména ne ve všech vodách najednou. Rámcová směrnice o vodní politice proto mimo jiné předpokládá, že plány povodí budou každých šest let přezkoumány a podle potřeby aktualizovány, aby bylo možné přizpůsobit plánování a programy opatření aktuálnímu stavu vod a vytyčeným environmentálním cílům. Za tím účelem byl Plán mezinárodní oblasti povodí Odry do konce roku 2014 aktualizován, a takto zpracovaný návrh byl od prosince 2014 do června 2015 zveřejněn na internetové stránce MKOOpZ k informování a konzultacím s veřejností. Při aktualizaci byly využity poznatky z aktualizovaných charakteristik oblasti povodí, získané zkušenosti a dosažené úspěchy (např. Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou, které byly zpracovány v rámci MKOOpZ a zveřejněny v roce 2013) při zavádění prvních plánů povodí a národních programů opatření. Do konce roku 2015 byl návrh se zohledněním připomínek podaných v rámci konzultací s veřejností finálně zpracován.

 

Vyhotovená Aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry pro plánovací období 2016-2021 je níže k dispozici k nahlédnutí resp. stažení.

MKOO_Plan_MOPO_2016_2021.pdf12,24 MB 2015.12.22

Poslední aktualizace: 2015.12.18