Notatka prasowa - 28.06.2022

Wrocław, 28 czerwca 2022 r.
 

Notatka prasowa


dotycząca publikacji
„Strategii redukcji substancji biogennych w wodach na
Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”

 

 

W dniu 13 czerwca 2022 r. podczas 27 Narady Przewodniczących Delegacji Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) uchwalona została „Strategia redukcji substancji biogennych w wodach na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”.
 

Strategia ta opiera się na najnowszej wiedzy dotyczącej pochodzenia emisji substancji biogennych oraz skali problemu w odniesieniu do rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz wód podziemnych na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO). Przedstawia ona krajowe metodyki monitoringu substancji biogennych we wszystkich typach wód. W Strategii dokonano porównania rzeczywistych wartości stężeń z wartościami granicznymi dla substancji biogennych, obowiązującymi w poszczególnych państwach MODO, oraz ustalono wartości docelowe w wybranych punktach pomiarowych MODO. Ważną częścią Strategii jest również analiza głównych źródeł oraz dróg emisji substancji biogennych do wód w dorzeczu Odry oraz określenie stopnia potrzeby redukcji emisji tych substancji na MODO.
 

Strategia zawiera katalog trójstronnie uzgodnionych działań w ramach dorzecza Odry, rekomendowanych do wdrożenia na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym dla osiągnięcia ustalonych ponadregionalnych celów redukcyjnych oraz dziesięciopunktowy plan działania zawierający zalecenia dotyczące osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywy Wodnej UE w odniesieniu do substancji biogennych.
 

W tym miejscu pragnę podziękować w imieniu własnym i Przewodniczących Delegacji MKOOpZ wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu tego ważnego dokumentu. Dotyczy to w szczególności ekspertów z Podgrupy Roboczej ad hoc „Biogeny” MKOOpZ oraz pracowników Sekretariatu MKOOpZ.
 

Z wielką przyjemnością informuję, że powyższa Strategia zostanie udostępniona w formie elektronicznej wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej MKOOpZ.
 

Daniel Pokorný
Przewodniczący MKOOpZ

 

 

Notatka_prasowa_Strategia_28062022.pdf103,28 KB 2022.06.28

Ostatnia aktualizacja: 2022.06.28