Zasady użytkowania serwisu WWW

Zasady użytkowania serwisu WWW

 

 

 1. Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Zasady Użytkowania, które mogą być co jakiś czas zmieniane za powiadomieniem, lub bez powiadomienia, za każdym razem, gdy korzysta z tego serwisu www. Dodatkowo, Użytkownik korzystający z określonej usługi na tej stronie www lub za jej pośrednictwem, podlegać będzie wszystkim zasadom lub wytycznym dotyczącym tych usług, które przez przywołanie są włączane do niniejszych Warunków Użytkowania. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która przez przywołanie jest włączona do niniejszych Zasad Użytkowania.
   
 2. Dane i informacje zawarte na niniejszej stronie www są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych o charakterze niekomercyjnym.
   
 3. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie informacji zawartych na stronie www jest możliwe wyłącznie z podaniem MKOOpZ jako źródła informacji natomiast wykorzystanie danych tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody i po uprzednim podpisaniu porozumienia o udostępnianiu i wykorzystaniu danych ze zbiorów danych MKOOpZ. W tym celu konieczne jest również określenie zakresu danych i celu ich wykorzystania w odpowiednim wniosku do powyższego porozumienia.
   
 4. Użytkownik akceptuje, że zarządzający serwisem www zastrzegają sobie wyłączne prawo i mogą w dowolnym momencie i bez powiadomienia i jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika zmodyfikować lub usunąć niniejszą witrynę www i jej usługi.
   
 5. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy i zgadza się, że właściciel niniejszej witryny www nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w szczególności bezpośrednie, pośrednie, włączając m.in. szkody z tytułu utraty zysków, wartości niematerialnych, użytkowania, danych lub innych szkód niematerialnych (nawet jeśli informował o możliwości wystąpienia takich szkód), powstałe w następstwie lub wynikające z użycia lub niemożliwości użycia usługi, nieuprawnionego dostępu lub modyfikacji danych przesyłanych przez użytkownika, lub jakichkolwiek innych spraw odnoszących się do usługi.
   
 6. Właściciel niniejszej witryny www zastrzega wszystkie prawa, w tym m.in. wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności, którymi dysponuje wobec niniejszej witryny www, jej treści oraz usług, które mogą być dostarczane. Korzystanie z praw i własności wymaga uzyskania uprzedniego pisemnego zezwolenia i podpisania porozumienia o udostępnianiu i wykorzystaniu danych ze zbiorów danych MKOOpZ. Udostępnienie usług Użytkownikowi nie oznacza przekazania jakichkolwiek domniemanych lub wyraźnych licencji, ani praw. Użytkownik nie posiada praw do jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania niniejszej witryny www lub usługi.
   
 7. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Zasady Użytkowania oraz każdy spór powstały w wyniku korzystania przez Użytkownika z tej witryny www lub produktów lub usług będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawami miejsca, w którym znajduje się siedziba właściciela tej witryny www. Poprzez użytkowanie tej witryny www Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje wyłączną jurysdykcję i właściwość miasta, w którym znajduje się siedziba właściciela tej witryny www.
   
 8. W przypadku konfliktów niniejszych Zasad Użytkowania z jakimkolwiek prawem, na mocy którego jakiekolwiek ich postanowienie może zostać uznane za nieważne, pozostała część niniejszych Zasad Użytkowania pozostanie w mocy.
   
 9. Zaniechanie wykorzystania jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszych Zasad Użytkowania nie będzie uważane za rezygnację z jakiegokolwiek prawa tej strony i to prawo pozostanie w pełnej mocy i skuteczności.
   
 10. Użytkownik zgadza się, że bez względu na przepisy prawa wszelkie roszczenie lub powództwo wynikające z wykorzystania treści tej witryny www lub jej usług, musi zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku po powstaniu takiego roszczenia lub powództwa, gdyż w przeciwnym razie prawo do jego wniesienia wygaśnie.

Ostatnia aktualizacja: 2017.12.05