Informacje o MKOOpZ

Przewodniczący(a) Komisji
i Delegacje Stron Umowy o MKOOpZ

 

 

 

Przewodnictwo w MKOOpZ obejmowane jest każdorazowo na okres trzech lat przez delegację jednej ze Stron Umowy o MKOOpZ. Delegacja, która w danym okresie sprawuje przewodnictwo w MKOOpZ, wyznacza Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący reprezentuje Komisję, prowadzi zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenia Komisji, jak również narady przewodniczących delegacji MKOOpZ.
 

W pierwszym okresie działalności MKOOpZ, obejmującym okres "tymczasowy" (1996 – 1999), przewodnictwo w MKOOpZ sprawowała delegacja Rzeczpospolitej Polskiej. Funkcję Przewodniczącego Komisji w tym okresie pełnili: Leszek Bagiński (1996 – 1998), Radosław Gawlik (01.1999 – 08.2000). Po ratyfikacji Umowy o MKOOpZ delegacja polska objęła przewodnictwo w MKOOpZ jako pierwsza na okres trzech lat, a Przewodniczącym Komisji został Janusz Zaleski (08.2000 – 12.2001). W 2002 roku, przewodnictwo w MKOOpZ przekazane zostało kolejnej delegacji MKOOpZ, a funkcję Przewodniczącego(-ej) MKOOpZ pełnili(-ły):
 

 

Okres
przewodnictwa

Osoba pełniąca funkcję
Przewodniczącego MKOOpZ
Delegacja obejmująca
przewodnictwo
w MKOOpZ

2002 – 2004

Jaroslav Kinkor

Republika Czeska

2005 – 2007

Thomas Stratenwerth

Republika Federalna Niemiec

2008 – 2010

Mariusz Gajda / Janusz Zaleski*

Rzeczpospolita Polska

2011 – 2013

Pavel Punčochář

Republika Czeska

2014 – 2016

Heide Jekel

Republika Federalna Niemiec

2017 – 2019

Iwona Koza / Joanna Kopczyńska**

Rzeczpospolita Polska

2020 – 2022

Daniel Pokorný

Republika Czeska

* od 09.01.2008 do 31.12.2010
** od 29.03.2019 do 31.12.2019

 

 

5 grudnia 2022 nastąpiło oficjalne przekazanie przewodnictwa w MKOOpZ pomiędzy Republiką Czeską a Republiką Federalna Niemiec, która na stanowisko Przewodniczącej Komisji na lata 2023-2025 mianowała panią Heide Jekel.
 

 

Przewodnicząca MKOOpZ:

Pani Heide Jekel –

Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Nuklearnego i Ochrony Konsumentów w Bonn

 

 

Skład Delegacji Rzeczpospolitej Polskiej:

Nazwisko

Imię Instytucja Funkcja

Niemiec-Butryn

Monika

Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

Przewodnicząca Delegacji

Delis-Szeląg

Katarzyna

Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

członek Delegacji

Gruszecki

Przemysław

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

członek Delegacji

Duklanowski

Marek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

członek Delegacji

Przybylski

Mariusz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

członek Delegacji

 

 


Skład Delegacji Republiki Federalnej Niemiec:

Nazwisko

Imię Instytucja Funkcja

Klein

Benjamin

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Bonn

Przewodniczący Delegacji

Herrmann

Anke

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt, und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Potsdam

członek Delegacji

Dreibrodt

Janek

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Potsdam

członek Delegacji

Wey

Jennifer K.

Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Bonn

członek Delegacji

 

 


Skład Delegacji Republiki Czeskiej:
Nazwisko Imię Instytucja Funkcja

Záruba

Lukáš

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

Przewodniczący Delegacji

Faigl

Ladislav

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

zastępca Przew. Delegacji

Soldán

Přemysl

Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i.

członek Delegacji

Váňová

Lenka

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

członek Delegacji

 

 

Kontrola rocznych sprawozdań finansowych przeprowadzana jest przez trzech biegłych rewidentów, zaproponowanych przez delegacje i mianowanych przez Komisję na trzyletnią kadencję. Obecnie funkcję tę pełnią: ze strony delegacji Rzeczpospolitej Polskiej - pan Andrzej Żyłajtys, ze strony delegacji Republiki Federalnej Niemiec - pan Lukas Kehlenbach, a ze strony delegacji Republiki Czeskiej - pani Zuzana Ševčíková.


 

Ostatnia aktualizacja: 2024.04.29