Zavádění směrnic EU

Plán pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,
 

předkládáme Vám „Plán pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry” (PZPR v MOPO).
 

Tento dokument se týká mezinárodní koordinace podle článku 8 odst. 2 v souvislosti s článkem 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice) a představuje souhrnným způsobem opatření přijímaná v České republice, Polské republice a Spolkové republice Německo za účelem dosažení cílů zvládání povodňových rizik.
 

Tento plán zahrnuje všechny aspekty zvládání povodňových rizik, zejména opatření zaměřená na prevenci, ochranu a správnou přípravu, včetně předpovědí povodní a systémů včasného varování, a to se zohledněním specifického charakteru mezinárodní oblasti povodí Odry.
 

Opatření uvedená v Plánu pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry byla v souladu s požadavky Povodňové směrnice harmonizována s opatřeními obsaženými v plánu oblastí povodí dle Rámcové směrnice o vodní politice (Směrnice 2000/60/ES). Implementace obou směrnic byla koordinována, a to zejména se zaměřením na dosažení lepší účinnosti, výměnu informací a vzájemný prospěch při plnění environmentálních cílů Rámcové směrnice o vodní politice. Aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry, zpracovaná v souladu s požadavky Rámcové směrnice o vodní politice, je rovněž zpřístupněna na internetové stránce MKOOpZ.
 

Podle Povodňové směrnice budou přezkoumány a v případě potřeby aktualizovány plány pro zvládání povodňových rizik do roku 2021 a následně každých šest let.

MKOO_Plan_Povodnovych_Rizik.pdf17,64 MB 2015.12.22

Poslední aktualizace: 2015.12.21