Strategie EU při zavádění Rámcové Směrnice

 

 

Guidance documents


Evropská komise vědoma si značných rozdílů úrovně vodního hospodářství členských zemí EU se rozhodla, že podpoří proces zavádění a realizace WFD v jednotlivých zemích. Vypracovala společně s členskými zeměmi „Strategii společného zavádění WFD (CIS – Common Implementation Strategy)“. Cílem této strategie je podpora zavádění WFD pomocí zpracovaných metodických pokynů, tzv. guidance documents, které jednotným a srozumitelným způsobem popisují a upřesňují klíčové otázky WFD.

 

Na zpracování těchto guidance documents se podíleli odborníci z mnoha členských států. Jednotlivá témata byla zpracována příslušnými pracovními skupinami.

 

Členské země se při zpracování vlastní strategie o ně opírají a vycházejí z nich. Velký význam mají zejména pro mezinárodní povodí, kde tvoří společnou a sjednocující výchozí základnu pro nutnou a požadovanou koordinaci opatření plánovaných a realizovaných ve společné oblasti povodí.

 

Do roku 2004 byly vypracovány guidance documents týkající se tématických oblastí:

 • identifikace vodních útvarů;
 • voda a ekonomie;
 • analýza vlivů a dopadů;
 • silně ovlivněné a umělé vodní útvary;
 • vody pobřežní a brakické – hodnocení ekologického stavu;
 • interkalibrace – výběr míst a procedura;
 • monitoring;
 • geografický informační systém – GIS;
 • spolupráce s veřejností;
 • řeky a jezera – hodnocení ekologického stavu;
 • proces plánování;
 • mokřady.

 

Pilotní povodí


Evropská komise si ověřuje vhodnost a reálnost použití guidance documents na tzv. pilotních povodích. Těch bylo v roce 2004 celkem 15. Počet nemusí být konečný, tak jako nemusí být konečný počet guidance documents.

 

V těchto povodích se v předstihu a v reálných podmínkách testují vybrané guidance documents.

 

Výsledky jsou předávány Evropské komisi, která je vyhodnocuje a případně zpětně promítá získané zkušenosti do „Společné strategie“ a testovaných guidance documents, a současně jsou zkušenosti uplatňovány ve všech oblastech povodí s podobnou problematikou.

 

 

V oblasti povodí Odry běžel mezinárodní pilotní projekt povodí Lužické Nisy, který testoval guidance documents řešící:

 

 • analýzu vlivů a dopadů,
 • klasifikaci vod a referenční podmínky,
 • monitoring.