„Wstępny przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej stwierdzonych na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry na potrzeby trzeciego cyklu planowania zgodnie z RDW”


 

Szanowni Obywatele w dorzeczu Odry,
 

w roku 2015 została opracowana „Aktualizacja planu gospodarowania wodami na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry” – zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Opiera się on na istotnych problemach gospodarki wodnej w dorzeczu Odry i streszcza wszystkie wymagane działania, które należy wdrożyć w celu poprawy stanu wód.
 

Kolejna aktualizacja planu gospodarowania wodami dla Między-narodowego Obszaru Dorzecza Odry musi zostać zakończona do końca roku 2021. Również w tym cyklu planistycznym przewidziane są konsultacje społeczne, w których mogą Państwo wziąć aktywny udział, do czego serdecznie zachęcamy.
 

Poniżej udostępniony zostaje Państwu „Wstępny przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej stwierdzonych na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry na potrzeby trzeciego cyklu planowania zgodnie z RDW”. Uprzejmie prosimy o przekazywanie uwag do tego dokumentu w terminie do dnia 22 czerwca 2020 roku zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dokumencie.
 

Oprócz tego w terminie od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. opublikowany zostanie „Projekt aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na trzeci cykl planowania”, do którego również będą mogli Państwo zgłaszać swoje uwagi.
 

Konsultacje_IPGW_2019_pl.pdf321,07 KB 2019.12.16