Odkazy

Zde najdete odkazy na související témata:

 

 

 

 

 

Ministerstva a instituce států ležících v povodí Odry

 

 

Polská republika:

 

Ministerstvo infrastruktury

 

Ministerstvo klimatu a životního prostředí

 

Státní vodohospodářský podnik polské vody
Státní správa vodního hospodářství

 

Státní vodohospodářský podnik polské vody
Regionální správa vodního hospodářství Gliwice

 

Státní vodohospodářský podnik polské vody
Regionální správa vodního hospodářství Vratislav

 

Státní vodohospodářský podnik polské vody
Regionální správa vodního hospodářství Poznaň

 

Státní vodohospodářský podnik polské vody
Regionální správa vodního hospodářství Štětín

 

Státní vodohospodářský podnik polské vody
Regionální správa vodního hospodářství Bydhošť

 

Hlavní inspekce ochrany životního prostředí

 

Meteorologický a vodohospodářský ústav
Státní výzkumný ústav

 

Státní geologický ústav - Státní výzkumný ústav

 

 

Spolková republika Německo:

 

Spolková agentura pro životní prostředí

 

Federální ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitelů

 

Ministerstvo zemědělství, životního prostředí a ochrany klimatu spolkové země Braniborsko

 

Ministerstvo ochrany klimatu, zemědělství, venkovských oblastí a životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko

 

Saské státní ministerstvo pro energetiku, ochranu klimatu, životního prostředí a zemědělství

 

Spolkový institut pro hydrologii

 

 

Česká republika:

 

 

 

 

 

 

 

Informace o EU

 

 

Text rámcové směrnice o vodě dostupný ve všech jazycích členských států

 

Na této stránce naleznete pokyny k zavádění rámcové směrnice o vodě

 

Platforma pro výměnu informací

 

Informace o vodní politice EU

 

Společné výzkumné středisko - vědecký útvar Komise, který ji poskytuje nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívá tak k tvorbě politik EU

 

Stálý výbor pro změnu klimatu Pracovní společenství spolkové vlády a spolkových zemí "Voda"

 

Mezinárodní svazek podniku povodí

 

 

Mezinárodní říční komise

 

 

Mezinárodní komise pro ochranu Rýna

 

Mezinárodní komise pro ochranu Labe

 

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje

 

Mezinárodní komise pro ochranu Mázy

 

Mezinárodní komise pro ochranu Šeldy

 

Mezinárodní komise pro ochranu Mosely a Sáry

 

Úmluva o ochraně Bodamského jezera před znečištěním

 

Úmluva o ochraně vod Ženevského jezera před znečištěním

 

Společný sekretariát pro ochranu Wattového moře

 

Mezinárodní komise pro ochranu italsko-švýcarských vod

 

Komise na ochranu Baltského mořského prostředí

 

Konvence pro ochranu mořského životního prostředí v severovýchodním Atlantiku

 

Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN)

 

 

Programy a projekty v povodí Odry

 

 

Návrh ochrany před povodněmi

 

Informatický systém ochrany státu před mimořádným ohrožením

 

 

Informace o povodí

 

 

Odra-Infoservice
 

 

Organizace ochrany přírody


Poslední aktualizace: 2022.09.16