Wdrażanie Dyrektyw UE

Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami
dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-2021

 

 

Celem europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) jest utrzymanie oraz poprawa środowiska wodnego oraz osiągnięcie „dobrego stanu“ wszystkich wód do roku 2015. Podstawowym instrumentem służącym realizacji tego celu w dorzeczu Odry jest skoordynowany Plan Gospodarowania Wodami dla całego dorzecza. Pierwszy wspólny „Plan Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” na cykl planistyczny 2010-2015 został ukończony w marcu 2010 roku przez trzy państwa będące stronami Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) – Rzeczpospolitą Polską, Republikę Czeską i Republikę Federalną Niemiec.

 

Zanieczyszczenia wód powstałego w ciągu dziesięcioleci nie da się jednak wyeliminować w ciągu kilku lat, a z pewnością nie we wszystkich wodach jednocześnie. Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje więc m.in. weryfikację oraz w razie potrzeby aktualizację planów gospodarowania wodami co sześć lat, tak aby można było odpowiednio dostosowywać planowanie i programy działań do aktualnego stanu wód oraz ustalonych celów środowiskowych. W związku z tym do końca roku 2014 dokonano aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry, a jej projekt udostępniony był w okresie od grudnia 2014 r. do czerwca 2015 r. w ramach konsultacji społecznych oraz informowania społeczeństwa na stronie internetowej MKOOpZ. Przy tej aktualizacji wykorzystano informacje pochodzące ze zaktualizowanych charakterystyk obszarów dorzeczy oraz dotychczasowe doświadczenia i wyniki prac (np. opublikowane w 2013 roku strategie MKOOpZ dotyczące wspólnego rozwiazywania istotnych problemów gospodarki wodnej), uzyskane podczas wdrażania pierwszych planów gospodarowania wodami oraz krajowych programów działań. Projekt ten został sfinalizowany pod koniec roku 2015 po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych.

 

Opracowana aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-2021 wraz z mapami udostępniona jest poniżej do wglądu lub pobrania.

MKOO_PGW_2016_2021.pdf11,87 MB 2015.12.22

Ostatnia aktualizacja: 2015.12.18