Wdrażanie Dyrektyw UE

Aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego
dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry

Drugi cykl - od roku 2016 do roku 2021

 

 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim  - Dyrektywa Powodziowa - nakłada na państwa implementujące jej zapisy konieczność opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Na potrzeby pierwszego cyklu planowania w ramach Grupy Roboczej G2 „Powódź” MKOOpZ opracowano pierwszy raport dotyczący przebiegu prac w tym zakresie na terenie Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry. W związku z tym, że Dyrektywa Powodziowa przewiduje dokonywanie co 6 lat przeglądu, a w razie potrzeby aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, Grupa Robocza G2 „Powódź” zweryfikowała raport z uwzględnieniem będących do dyspozycji nowych informacji.

Poniżej udostępniamy Państwu Aktualizację raportu dotyczącego wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry w formacie pdf opracowaną na potrzeby drugiego cyklu planowania.

 

MKOO-G2_Aktualizacja_WORP.pdf27,70 MB 2018.12.19

Ostatnia aktualizacja: 2018.12.17