Wdrażanie Dyrektyw UE

Aktualizacja Koncepcji wdrażania Dyrektywy Powodziowej

 

 

W pierwszym cyklu wdrażania Dyrektywy Powodziowej w latach 2009–2015 opracowano w ramach MKOOpZ „Koncepcję wdrażania dyrektywy 2007/60/WE”, która była podstawą realizacji podejmowanych decyzji oraz stanowiła bazę współpracy między państwami członkowskimi MKOOpZ na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO). Koncepcja ta rozumiana była jako „living document”, który w razie potrzeby był na bieżąco dostosowywany do stanu prac prowadzonych zarówno w państwach członkowskich MKOOpZ, jak i na poziomie europejskim.

 

Na potrzeby drugiego cyklu wdrażania Dyrektywy Powodziowej, tj. na lata 2016–2021, opracowano aktualizację tej koncepcji.

 

Niniejsza „Aktualizacja koncepcji wdrażania dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. Drugi cykl – od roku 2016 do roku 2021” ma na celu wspieranie dalszej współpracy przy wdrażaniu Dyrektywy Powodziowej na MODO oraz stanowi podstawę realizacji zadań wynikających z mandatu Grupy Roboczej G2 MKOOpZ. Koncepcja wskazuje również na potrzebę podejmowania działań na płaszczyźnie międzypaństwowej.

 

Niniejsza koncepcja również traktowana jest jako „living document”, który odzwierciedla stan prac w danym punkcie czasowym i który będzie aktualizowany w przypadku pojawienia się nowej wiedzy oraz informacji.

 

MKOO-G2_Koncepcja_wdrazanie_DP_2019.pdf1,13 MB 2019.11.22

Ostatnia aktualizacja: 2018.12.14