Grupy Robocze

Mandat G1

 

 

MANDAT
Grupa Robocza G1 „RDW”

 

 1. Koordynacja wszelkich prac MKOOpZ związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), w szczególności:
 • opracowywanie koncepcji zakresu prac, działań oraz harmonogramów aktualizacji Planu gospodarowania wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (PGW dla MODO) zgodnie z Art. 13 RDW na potrzeby kolejnych cykli gospodarowania wodami, z uwzględnieniem procesów krajowych;
   
 • uzgodnienie zakresu danych niezbędnych do przekazania do wspólnej bazy danych MKOOpZ na potrzeby aktualizacji PGW dla MODO i przekazanie odpowiedniego zlecenia Grupie Roboczej G5 „Zarządzanie Danymi”;
   
 • koordynacja aktualizacji PGW dla MODO oraz istotnych problemów gospodarki wodnej w zakresie dokonywanym przez inne grupy robocze oraz podgrupy robocze lub podgrupy robocze ad hoc działające w ramach Grupy Roboczej G1;
   
 • wymiana informacji o realizacji zadań i doświadczeń na poziomie krajowym;
   
 • realizacja sprawozdawczości na poziomie międzynarodowym.
   
 1. Koordynacja zadań zleconych podległym sobie podgrupom roboczym oraz podgrupom roboczym ad hoc, w tym również zadań nieobjętych harmonogramem prac na potrzeby aktualizacji PGW dla MODO.
 1. Podejmowanie inicjatywy w zakresie powoływania podgrup roboczych ad hoc, w tym określenie pod względem merytorycznym i czasowym ich zadań oraz opracowanie projektu mandatu.
 1. Współpraca oraz wymiana doświadczeń z innymi grupami roboczymi MKOOpZ w zakresie posiadanych kompetencji merytorycznych.

 

 

Mandat_G1_pl.pdf54,95 KB 2023.01.09

Ostatnia aktualizacja: 2022.12.31