Mandát skupiny expertů „Nutrienty“


 
Mandát ad hoc skupiny expertů „Nutrienty“
v rámci Řídící skupiny WFD (G1) MKOOpZ
 
 

Implementace Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen Rámcová směrnice o vodách) v rámci mezinárodní oblasti povodí Odry (dále jen MOPO) musí probíhat koordinovaným způsobem. Jedním z významných problémů hospodaření s vodou v této oblasti povodí je snížení významného látkového zatížení povrchových vod nutrienty. Ke koordinovanému postupu při snižování látkových odnosů živin se ukládají ad hoc skupině expertů „Nutrienty“ tyto následující úkoly:

 

 1. vypracování návrhů nadregionálních požadavků (cílů) na snížení vnosů nutrientů do útvarů povrchových (řek, jezer včetně přehrad a brakických a pobřežních) a podzemních vod za účelem dosažení jejich dobrého stavu v MOPO
   
 2. vyhodnocení efektivity plánovaných a realizovaných opatření ke snížení vnosů nutrientů v povodí Odry v souvislosti s implementací Rámcové směrnice o vodách (na základě monitoringu a modelování); vypracování návrhů takových opatření
   
 3. podpora aktivit Řídící skupiny G1 při plnění úkolů, vyplývajících z Rámcové směrnice o vodách:
   
  •  příprava částí plánů MOPO týkajících se problematiky nutrientů
    
  •  vypracování doporučení pro programy opatření v MOPO pro oblast nutrientů pro národní úrovně plánů povodí v jednotlivých členských státech
    
 4. výměna informací v rámci skupiny expertů o výsledcích výzkumných projektů na téma nutrientů a ověření, zda mohou být využity v MKOOpZ
   
 5. podpora ostatních pracovních skupin a podskupin MKOOpZ při zpracovávání otázek souvisejících s problematikou nutrientů
   
 6. předkládání zpráv Řídící skupině G1 o plnění jí zadaných úkolů